STANOVY SSV

Spoločnosť slovenských velikánov. /SSV/
/Ľudovít Štúr, Milan Rastislav Štefánik, Alexander Dubček/

Spoločnosť slovenských velikánov vzniká premenovaním občianskeho združenia Lions club Uhrovec – Jankov Vŕšok na Spoločnosť slovenských velikánov , o.z.

Lions club Uhrovec bol založený a registrovaný 10.6.2011 č.j. VVS1-900/90-377 66 na základe mimoriadneho valného zhromaždenia dňa 26.11.2016 konaného v Hoteli Partizán na Jankovom Vŕšku. Mimoriadnemu VZ predchádzala osobná diskusia s každým riadnym členom dňa 5.11.2016 o premenovaní Lions clubu Uhrovec – Jankov Vŕšok, ktorý mená žiadny majetok , s novým názvom Spoločnosť slovenských velikánov /SSV/.

Premenované občianske združenie vzniká za účelom zachovania a rozvoja duchovných hodnôt, zakotvených vo všeobecnej deklarácii ľudských práv a slobôd, na podporu rozvoja demokracie, humanizmu a slovanstva vo všetkých oblastiach spoločenského života a odkazu týchto slovenských velikánov pre Európu a Svet.

Slogan SSV : Sloboda, inteligencia, bezpečnosť nášho národa, právo a spravodlivosť, humanizmus a demokracia a rozvoj slovanskej vzájomnosti.

Článok I.

1. Názov občianskeho združenia je : Spoločnosť slovenských velikánov v skratke SSV/ ďalej len SSV.

2. Sídlom spoločnosti je : 956 41 Uhrovec – Jankov Vŕšok č.1 , Slovenská republika.

3. SSV je dobrovoľná nezisková organizácia s právnou subjektivitou združujúca ľudí, ktorí sa rozhodli realizovať ciele tejto spoločnosti uvedené v článku II. týchto stanov.

Článok II.

1. SSV bude realizovať a podporovať aktivity s cieľom zachovania a pokračovania odkazu Ľ. Štúra, M. R. Štefánika a A. Dubčeka pre súčasné a budúce generácie nielen v SR, ale aj v zahraničí.

2. SSV bude uskutočňovať činnosti spojené so zachovaním a rozvíjaním demokratických princípov v Slovenskej republike, kultúrnych a duchovných hodnôt, slobody myslenia a prejavu v rátanie vyhľadávania a rozširovania s prijímania demokratických myšlienok a informácií v SR a v zahraničí.

3. Bude podporovať a realizovať charitatívnu, humanitárnu a sociálne orientovanú činnosť v spolupráci s existujúcimi organizáciami charitatívnej činnosti slúžiace všeobecne prospešným a charitatívnym cieľom.

4. Bude vydávať knižné a iné publikácie o týchto velikánov v súvislosti z ich výročiami, zhotovovať a vystavovať výstavy o ich živote, dielach a odkaze doma i v zahraničí, ako filmové dokumenty v týchto súvislostiach.

Článok III.

Hlavné úlohy a ciele poslania SSV

1. Za účelom zabezpečenia hlavných úloh a cieľov SSV uvedených v článku II. bude SSV sústreďovať finančné a iné vecné dary a prostriedky z domácich a zahraničných zdrojov z ktorých bude:
a/ vytvárať informačné a iné prostriedky pre realizáciu prípravy a uskutočnenie konkrétnych projektov v zmysle cieľov a úloh SSV, nadväzovať a udržiavať kontakty s podobnými spoločnosťami, nadáciami a inštitúciami v SR a v zahraničí.
b/ realizovať lektorskú a vydavateľskú činnosť, podporovať mienkotvorné médiá, ktoré pozitívne pôsobia na zachovanie hlavných úloh a cieľov SSV so zachovaním a rozvojom demokracie.
c/ v záujme zabezpečenia vydavateľskej činnosti SSV, najmä jej financovanie, bude vykonávať akvizičnú činnosť pri získavaní reklám, oznámení, ako aj iných údajov na zverejnenie významných hospodárskych, obchodných a spoločenských organizácií.
d/ organizovať semináre, vedecké konferencie a iné odborné podujatia vhodné pre slobodnú a vecnú výmenu názorov, podporovať a uskutočňovať výchovné a vzdelávacie aktivity, projekty a programy najmä v oblasti kultúry, práva, histórie, ekonomiky, zamestnanosti, v oblasti medzinárodnej integrácie, ekológie a budovať infraštruktúry v charitatívnej, humanitnej a sociálnej oblasti .Dbať na výchovu mladej generácie v základných a stredných školách, na výchovu zdravotnej prípravy prostredníctvom lektorskej činnosti spoločnosti FALCK Slovakia a iných záchranných a zdravotných služieb. Prostredníctvom Armády SR realizovať hravou formou základy brannej činnosti ASR a iných občianskych združení .K týmto oblastiam uskutočňovať celoslovenské súťaže spojené i so zahraničnou účasťou.
e/ Podporovať rekvalifikačné projekty i s účasťou SSV, najmä pre zdravotne postihnutých a iných sociálne znevýhodnených osôb.
f/ udeľovať a sprostredkovávať štipendiá a študijné pobyty v spolupráci s inými organizáciami v zahraničí najmä pre nadaných študentov zo sociálne slabších rodín.

2. Pre zabezpečenie cieľov a poslania SSV môže po schválení predstavenstvom SSV zriaďovať svoje pobočky na území SR a v zahraničí.

3. SSV bude podľa návrhu jej prezidenta, ako i predstavenstva udeľovať ceny a vyznamenania jak v celku svojich troch velikánov, tak i jednotlivých osobností Ľ. Štúra, M. R. Štefánika a A. Dubčeka. Návrhy musia byť predložené predstavenstvu na schválenie najmenej mesiac vopred s odôvodnením a jej predkladateľom.

ČLÁNOK IV.

Členstvo

1.  Členom SSV môže byť fyzická osoba, alebo právnická osoba s jedným hlasom rozhodovania, ktorá sa stotožňuje a cieľmi a úlohami SSV, ktoré sú uvedené v predošlých článkoch stanov. Členstvo politických strán a hnutí sa vylučuje.

2. SSV je riadne a čestné:
a/ riadne členstvo v SSV vzniká u fyzických a právnických osôb, ktoré súhlasia s cieľmi a úlohami SSV. Podľa rozhodnutia Predstavenstva SSV môže byť i zahraničná osoba, ktorá má záujem napĺňať ciele a úlohy spoločnosti najmä svojimi aktivitami, sponzorskou činnosťou a osobným príkladom byť platným členom SSV.
b/ čestné členstvo SSV môže byť udelené fyzickým a právnickým osobám, ktoré sa mimoriadnym spôsobom pričinili o plnenie cieľov, úloh a poslania SSV a tieto osoby s udelením členstva súhlasia. Čestné členstvo môže byť udelené aj zahraničným subjektom /fyzickým aj právnickým/.

3. Vznik členstva:
a/ riadne členstvo vzniká schválením dvojtretinovou väčšinou členov predstavenstva SSV po podaní prihlášky za člena.
b/ čestné členstvo udeľuje predstavenstvo SSV na základe návrhu člena predstavenstva SSV a po súhlase dotknutej osoby /fyzickej alebo právnickej/. Čestné členstvo musí chváliť každý člen predstavenstva s hlasom rozhodujúcim.
Doživotné čestné členstvo patrí prvému prezidentovi SSV a jej zakladateľovi s hlasom rozhodujúcim po skončení funkčného obdobia prezidenta a patrí mu právo vetovať rozhodnutia prezidentov a predstavenstva SSV , ktoré porušujú hlavné úlohy a ciele pri vzniku SSV.
c/ sympatizantom SSV sa môže stať osoba svojimi znalosťami a finančnými príspevkami na podporu činnosti SSV a chce pomáhať pri napĺňaní cieľov a úloh SSV.

4. Zánik členstva SSV:
a/ každý člen SSV má právo vystúpiť zo SSV na základe písomnej žiadosti predloženej predstavenstvo SSV.
b/ zánikom členstva fyzickej alebo právnickej osoby zaniká aj členstvo v SSV.
c/ vylúčením z členstva SSV pre hrubé porušenie týchto stanov a dobrého mena Spoločnosti slovenských velikánov.

5. Práva členov SSV:
a/ riadny člen SSV sa má právo zúčastňovať všetkých aktivít spoločnosti.
b/ riadny člen má právo voliť a byť volený do orgánov SSV, na valnom zhromaždení má hlas rozhodujúci
c/ má právo navrhovať aktivity a podávať iniciatívne podnety na skvalitnenie činnosti SSV

ČLÁNOK V.

Orgány SSV

Orgánmi SSV sú:

1. Valné zhromaždenie
2. Predstavenstvo
3. Prezident
4. Hospodár
5. Revízor

1. Valné zhromaždenie:/ VZ /
Valné zhromaždenie je najvyšším orgánom SSV. Riadne valné zhromaždenie sa schádza najmenej 1 krát za rok. Na základe poverenia predstavenstva ho zvoláva prezident SSV, naj neskôr mesiac pred jeho termínom rokovania a písomnou formou. Mimoriadne valné zhromaždenie zvoláva prezident SSV na základe 2/3 žiadostí členskej základne, najneskôr jeden mesiac pred jeho konaním a to písomnou formou.
a/ prerokúva a schvaľuje správu o činnosti predstavenstva, správu o hospodárení, správu revízora účtov a berie na vedomie návrh rozpočtu na jednotlivé časové obdobia a roky.
b/ schvaľuje stanovy SSV a ich zmenu a berie na vedomie interné predpisy ,ktoré medzi zasadnutiami prijalo predstavenstvo.
c/ rozhoduje o programe a orientácii SSV.
d/ volí a odvoláva prezidenta SSV a členov predstavenstva SSV.
e/ VZ udeľuje na základe mimoriadnych výsledkov práce a doterajšej angažovanosti člena SSV minimálne 10 rokov v organizáciách zastrešujúcich slovenských velikánov Ľ. Štúra, M. R. Štefánika a A. Dubčeka titul Doživotný čestný prezident SSV s hlasom rozhodujúcim, ako aj titul čestný člen SSV za zásluhy o rozvoj SSV a na základe predložených návrhov členov predstavenstva SSV. Tieto ocenenia sa vzťahujú i pre zahraničné osobnosti.
f/ je uznášania schopné, ak sa ho zúčastní nadpolovičná väčšina všetkých členov SSV, ak sa napriek riadnemu oznámeniu nedostaví na riadne VZ nadpolovičná väčšina všetkých riadnych členov, riadne VZ sa odkladá. O odklade VZ upovedomí prezident SSV všetkých riadnych členov najneskôr do 15 dní odo dňa odloženia VZ. Súčasne s oznámením o odklade VZ, ktoré prezident zvoláva najskôr do 20 dní a najneskôr do 30 dní, od termínu VZ, ktoré bolo odložené. Takéto novo zvolané VZ je uznášania schopné aj v prípade, že sa zúčastní menej ako polovica všetkých riadnych členov SSV.
g/ Valné zhromaždenie na svojom zasadnutí volí svoje orgány , predstavenstvo, prezidenta a viceprezidentov, hospodára, revízora účtov, sekretára SSV, člena pre podávané projekty SSV

2. Predstavenstvo SSV:
Predstavenstvo SSV zabezpečuje činnosť medzi jednotlivými VZ SSV. Predstavenstvo sa skladá:
a/ Prezident SSV
b/ 3 viceprezidenti SSV pre oblasť Ľ. Štúra, M. R. Štefánika a A. Dubčeka
c/ Hospodár
d/ Revízor účtov
e/ Sekretár SSV
f/ Člen pre projekty podávané SSV

Na návrh prezidenta SSV sa môže predstavenstvo doplniť s odôvodnením ich doplnenia. Predstavenstvo rozhoduje o príjmaní zamestnancov do pracovného pomeru, alebo na dohodu o vykonaní práce, ako i dohodu o pracovnej činnosti a o ich skončení pracovného pomeru. Určuje výšku členského príspevku pre riadnych členov.

3. Prezident SSV zvoláva a riadi činnosť predstavenstva, zabezpečuje plnenie uznesení VZ a dodržiavanie právnych noriem.
a/ Navonok vystupuje v mene SSV a je jej štatutárnym zástupcom.
b/ Je oprávnený konať v mene SSV vo všetkých veciach a vo vzťahu k zamestnancom má práva a povinnosti zamestnávateľa.
c/ Viceprezidenti SSV zodpovedajú za svoju činnosť jednotlivých oblasti Ľ .Štúra, M. R. Štefánika a A. Dubčeka a riadi ich prezident SSV. Vypracuvávajú plán činnosti svojich oblastí plnenia a zodpovedajú za jeho splnenie. Predkladajú projekty na jednotlivé akcie ich činnosti, schvaľuje ich predstavenstvo SSV.
d/ Hospodár SSV riadi ekonomickú činnosť SSV a zodpovedá za zverené finančné prostriedky.

4. Zásady správy majetku SSV :
Správa majetku vychádza z týchto zásad.
a/ Predpokladá výšky príjmov a výdavkov SSV počas roka, je stanovená v ročných finančných výkazoch schválených VZ SSV.
b/ Príjmy SSV tvoria členské príspevky, dary od členov a ďalších jednotlivcov a spoločností, verejných a neverejných zbierok, granty, predaj publikácií SSV, z rôznych kultúrnych, spoločenských a vzdelávacích činností.
c/ Výdavky SSV sa realizujú v súlade so zásadami vysokej efektívnosti a len na splnenie účelov SSV.
d/ Prezident SSV je oprávnený rozhodovať o výdavkoch do výšky 10.000,00 €ur a nad 10.000,00 Eur iba s predchádzajúcim súhlasom predstavenstva SSV .
e/ Prezident SSV zodpovedá za správu majetku SSV.
f/ Správa majetku SSV počas kalendárneho roku sa hodnotí na zasadnutiach predstavenstva SSV, správa sa predkladá na schválenie VZ SSV na konci kalendárneho roku, ktorú predkladá hospodár SSV.
g/ Revízor účtov : Volí ho VZ SSV na návrh predstavenstva . Kontroluje stav hospodárenia SSV, je členom predstavenstva a je povinný predkladať VZ SSV na konci kalendárneho roku správu o revíznej činnosti a v prípade zistenia nedostatkov i návrhy na ich odstránenie.
h/ Sekretár SSV : Zodpovedá za svoju činnosť prezidentovi spoločnosti. Vybavuje bežnú korešpondenciu a plní úlohy určené prezidentom SSV .
i/ Člen pre projekty podávané SSV : Vyhľadáva projekty v súlade s napľňaním hlavných úloh a cieľov SSV , predkladá prezidentovi a predstavenstvu ich realizáciu v prospech SSV . Organizuje kultúrne, spoločenské podujatia spoločnosti SSV a podieľa sa na ich vyhodnotení v rámci ročného vykonávacieho plánu.

ČLÁNOK VI.

Zrušenie SSV

1. SSV sa môže zrušiť :
a/ rozpustením SSV
b/ zlúčením s iným občianskym združením
c/ právoplatným administratívnym rozhodnutím MV SR

2. Zrušenie SSV môže byť predmetom rozhodnutia len mimoriadneho VZ SSV. Mimoriadne VZ SSV musí rozhodnúť najmenej 2/3 všetkých prítomných členov bez dlhov. Oznámenie o tomto mimoriadnom VZ SSV stanovujúce tému, čas a miesto sa musí zaslať najmenej 30 dní pred týmto stretnutím, elektronicky, alebo písomne každému členovi SSV.

3. Ak rozhodne o rozpustení SSV mimoriadne VZ , musí rozhodnúť aj o likvidácii majetku SSV stanovením likvidátora SSV. Ak však zostane majetok SSV po jej úspešnej likvidácii, tento majetok sa môže použiť len na humanitárne účely.

ČLÁNOK VII.

Záverečné ustanovenia

1. Časť postupu novelizácie STANOV SSV.
Tieto stanovy možno upravovať, dopĺňať alebo odvolávať na ktoromkoľvek riadnom alebo mimoriadnom VZ SSV, ktoré je uznášania schopné , hlasovaním väčšiny členov, prítomných osobne a hlasujúcich.

2. Časť OZNÁMENIE
Žiadny dodatok sa nepredloží na hlasovanie, ak písomné oznámenie obsahujúce navrhovaný dodatok sa nezašle, alebo osobne nedoručí každému členovi najmenej 14 kalendárnych dní pred zhromaždením, na ktorom sa bude hlasovať o dodatku.

Platnosť stanov SSV

Tieto stanovy nadobúdajú platnosť k dátumu schválenému VZ SSV a účinnosť k dátumu oficiálnej registrácie SSV na Ministerstve vnútra slovenskej republiky.