ÚLOHY A CIELE 2020

Marec - máj 2020

Rozpočet na rok 2020
Príprava Dní slovenských velikánov 29.8.2020
Príprava upútavok na Dní SSV
Príprava redakčnej rady SSV na vydávanie štvrťročných 14 stránkových novín SSV
Schválenie návrhu olepu autobusu SSV na akcie SSV a iné kultúrne ľudové podujatia
Návrh odznakov SSV
Spomienková akcia k 101 výročiu M.R.Štefánika na Bradle

Jún - august 2020

Príprava Dní SSV 29.8.2020
Organizovanie výstupu na Rokoš 29.8.2020
Začiatok Dní SSV na Jankovom Vŕšku
Hudobné produkcie
Vlajky SSV
Recepcia pre pozvaných hostí
Ocenenia P-SSV
Mediálna kampaň
Vydanie novín SLOVENSKÍ VELIKÁNI pri príležitosti Dňa SSV

September – december 2020

Príprava 99. Výročia narodenia A. Dubčeka
Výstava „A. Dubček – humanista, demokrat, Európan
27.11.2020 položenie venca na hrobe A. Dubčeka členmi SSV
Vyhlásenie roku 2021 „ Rokom A. Dubčeka“ a jeho sprievodných akcií
Výstava A. Dubček, humanista, demokrat Európan v krajských mestách SR
Pripravujeme vydanie knihy „ A. Dubček s pohľadu celosvetových politikov a osobností 2021 – 2022 pri príležitosti 100. výročia jeho narodenia
Pri 99. výročí narodenia A. Dubčeka pripravíme v novembri druhé vydanie našich štvrťročných novín