Štart výstavy Alexander Dubček – humanista, demokrat, Európan v srbskom Novom Sade

Foto: Vladimír Benko | O obsahu pobytu v Srbsku sa tesne pred položením venca k pamätníku padlých hrdinov Červenej armády i príslušníkov iných armád v boji proti fašizmu na Slavíne 9. mája toho roku vecne a argumentačne rozprávali (na snímke zľava doprava) prezident SSV Jozef Škultéty, predseda spolku Srbov žijúcich na Slovensku Stane Ribič a viceprezident spomenutej organizácie pre prácu v oblasti šírenia odkazov Ľudovíta Štúra pre budúce generácie, Jozef Mazár.

Spoločnosť slovenských velikánov (SSV), ktorá sa v previazanosti hlavne na slovanské korene národov zaoberá rozširovaním a skúmaním odkazov troch velikánov slovenského národa – Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika a Alexandra Dubčeka v zložitom vývoji našich životov, otvorí zajtra v srbskom Novom Sade prvú tohoročnú medzinárodnú výstavu Alexander Dubček – humanista, demokrat, Európan.

Do Srbska odcestovali jej zástupcovia dnes 11. mája s tým, aby priblížili aj zahraničiu svoje konkrétne ciele stanovené v roku 100. výročia narodenia politika, demokrata, štátnika, ktorého odkazy v praxi dostávajú konkrétne odozvy aj dnes viac v zahraničí než u nás – doma.

Ako zvykne pri každej príležitosti zdôrazňovať prezident SSV, doktor práv- Jozef Škultéty – hybná páka aj medzinárodnej činnosti tejto stále sa rozrastajúcej organizácie, organizácii, ktorej ide o šírenie ľudského dobra v previazanosti na všetky skupiny národa vyvierajúce hlavne zo slovanských tradícií.

Keďže v tomto roku si pripomína celé pokrokové ľudstvo sté výročie narodenia Alexandra Dubčeka, humanistu, demokrata a Európana, ktorého snahou bolo budovanie veľkého európskeho domu našich národov, budovaného práve na spomenutých princípoch, Spoločnosť slovenských velikánov v širokých súvislostiach jeho života a diela šíri tento odkaz aj medzinárodnou výstavou, ktorú nie náhodou začína práve v Srbsku a bude po Českej republike, Nemecku, Slovenskej republike dokumentovať a na vystavovaných paneloch, celkom na záver aj v Bruseli približovať život a dielo tohto politika, štátnika a humanistu s úžasným srdcom Slovana a Európana.

„Čím väčší odstup nás delí od slovenského jara 1968, kedy sme sa v Československu práve zásluhou Alexandra Dubčeka a jeho najbližších spolupracovníkov  snažili nastúpiť cestu reforiem k demokratickému socializmu s ľudskou tvárou, tým stále viac je potrebné všestranne analyzovať a šíriť pravdy týchto dejín v prepájaní na dnešný svet. Spoločnosť slovenských velikánov sa tak snaží v prepojení na domáce životy a zahraničie robiť každodennou komunikáciou. Využíva k tomu vlastné médium, štvrťročník písaného slova v novinách Slovenskí velikáni, televíznou dokumentaristikou i živými dialógmi prostredníctvom televíznych kamier a rozhlasových liniek, ale i návratmi k pamätným udalostiam významných výročí našich národov, či prenikavých úspechov našich veľkých malých velikánov.

Snažíme sa o to, aby zahraničná pozornosť šírenia takej pravdy neochabovala, nebola prekrúcaná o nepravdivé údaje. Držíme sa pritom posolstva: Kedykoľvek sme víťazili v dejinách Slovanov i sveta bez toho, keď neexistovala sila a rinčanie zbraní a strata toho najcennejšieho, ľudských životov životov, vždy dostávala veľký priestor šíriaca sa sila ducha, ídeí a ľudského umu, prostredníctvom šírenia ľudského dobra a splupráce medzi národmi. Aj o tom je posolstvo výstavy – Alexander Dubček – humanista, demokrat, Európan“– zdôraznil pred odchodom 7 člennej skupiny delegátov Spoločnosti slovenských velikánov na dvojdňovú návštevu Srbska pre médiá práve prezident SSV JUDr. Jozef Škultéty.

Reportážne dokumenty zo Srbska, kde putovná výstava potrvá do konca mája 2021 prinesú médiá SSV a ich partneri po návrate domov.