Cesty a spôsoby zvyšovania kvality sú pre našu spoločnosť náročné aj v roku 2023

Foto: archív SSV | Týmto záberom sa vraciame k prezentácii knihy: Alexander Dubček prostredníctvom zahraničných politikov a osobností, ktorá bola okrem Nemecka, Českej republiky prezentovaná ešte pred prekladom do srbského jazyka v Belehrade.

„Bolo nám cťou nadviazať na viacročnú, obojstranne účinnú a prospešnú spoluprácu so štátnym Archivom Vojvodina v Novom Sade, ktorá ponúka odbornosťou a archívnou dokumentáciou hlboké prieniky do histórie národov Európy“ . Povedal tesne po návrate zo Srbka koncom tohoročného decembra prezident Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozef Škultéty potom, čo sa na srbskom knižnom trhu objavila v srbskom jazyku kniha: Alexander Dubček z pohľadu celosvetových politikov a osobností.

Knihu vydala Spoločnosť slovenských velikánov v roku 2021 pri príležitosti nedožitého 100- tého výročia narodenia Alexandra Dubčeka v  slovensko – anglicko – nemeckej knižnej mutácii

„Naše občianske združenie Spoločnosť slovenských velikánov píše svoju históriu od roku 2016 kedy sa stalo pokračovateľom propagácie odkazov Alexandra Dubčeka, prostredníctvom do tých čias známej nadácie. Pokračovateľom za účelom zachovania a rozvoja duchovných hodnôt, zakotvených vo všeobecnej deklaráciách ľudských práv a slobôd, na podporu rozvoja demokracie, humanizmu a slovanstva vo všetkých oblastiach spoločenského života a odkazu  slovenských velikánov Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika a Alexandra Dubčeka pre Európu a Svet.

Slogan našej spoločnosti: Sloboda, inteligencia, bezpečnosť nášho národa, právo a spravodlivosť, humanizmus a demokracia a rozvoj slovanskej vzájomnosti je podobne s ďalšími faktografickými údajmi obsiahnutý v Stanovách SSV od roku 2016, kedy boli schválené na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Foto: Ing. Roman Kapitáň | Veľmi zaujímavé rozhovory viedli počas pobytu delegáti Spoločnosti slovenských velikánov zo Slovenskej republiky so svojimi priateľmi v Srbsku hlavne v oblasti, kde je stále aktívne množstvo žijúcich potomkov, ktorí sa usadili v Srbsku pred stáročiami. Na snímke sa živo rozprávajú o bombardovaní Juhoslávie čestný predseda Matice Slovenskej v Srbsku Juraj Surový (na zábere vľavo) a člen Spoločnosti slovenských velikánov Pavel Škultéty.

Dôkazom celoeurópskej prezentácie odkazov slovenských velikánov je od tých čias bohato písaná a fotografickým materiálom zdokumentovaná kronika spoločnosti so všetkým dôležitým, čo sme stihli v rámci európskych aktivít urobiť. Vrátane mnohých knižných výstupov, konkrétnych výstav či iných zaujímavo približovaných produktov mediálneho charakteru, DVD projekty, ale i rozhlasové či televízne vystúpenia nevynímajúc, printové médium so štvrťročnou periodicitou zvlášť.

Vymenovať všetky aktivity by znamenalo priniesť úžasne obsiahly elaborát z konkrétnych prezentácií podujatí s konkrétnymi ľuďmi počínajúc Bruselom, pokračujúc viacerými významnými univerzitami sveta, ktoré boli,  sú a chcú aj naďalej byť koordinované Spoločnosťou slovenských velikánov ( ďalej SSV) aj v roku 2023. Osobne si ten priestor vyhradzujeme pre konkrétne sa angažujúcich ľudí či spoločností. V roku 2021 Spoločnosť slovenských velikánov ocenila vzácne osobnosti, pokračovateľov šírenia odkazov tak A. Dubčeka tak zo Slovenskej republiky ako aj zo zahraničia Zlatou medailou Alexandra Dubčeka pri príležitosti jeho nedožitej storočnice. Vrátane Pamätnej plakety za spomenuté aktivity. Podrobnejšie o tom písalo printové štvrťročné médium Slovenskí velikáni. Odmenení boli aj malí veľkí velikáni, aktívni ľudia hlavne z výroby a oblasti podnikania, ktorí svojimi pozitívnymi prístupmi tiež deklarujú spomínanú aktivitu. Ľudia s prívlastkami statoční, pracovití, čestní

Zdôrazňujeme a podčiarkujeme – cesty a ďalšie spôsoby zvyšovania kvality práce s prezentáciou odkazov SSV budú vždy spájané so zachovaním a rozvíjaním demokratických princípov Slovenskej republiky v konkrétnom prepájaní na ďalšie krajiny Európy a sveta, hlavne na konkrétnych ľudí v nich.

Kultúrne, duchovné, morálne hodnoty, ale i slobody myslenia, postojov a podpory ľudského dobra, ľudských slobôd majú bohaté korene aj  z bohatej podnikateľskej sféry. Tam chceme zvyšovať účinnosť a prepájať spomenuté  hlavne s podporou angažovania sa mladých ľudí v takto rozbehnutom štýle so zvýraznením tak humanitárnych, charitatívnych, ale i sociálnych činností i zvyšovaním vzdelanosti mladých ľudí hlavne na univerzitách, kde sa dostalo ocenení v podobe udelených doktorátov napríklad Alexandrom Dubčekom.

Preto SSV ocení a bude si vážiť rozšírenie takto načrtnutých ciest podpornými myšlienkami či postojmi, stanoviskami všetkých pokrokovo sa v tomto smere rodiace aj zásluhou ďalších podobne angažovaných ľudí.

Cesty Spoločnosti slovenských velikánov majú viaceré dokumentačné, pozitívne výstupy napríklad aj v spolupráci so žijúcimi Slovákmi v Srbsku, Nemecku, Českej republike a postupne ich rozbiehame  aj v iných častiach sveta. Preto musia byť naše plány na rok 2023 postavené ešte náročnejšie a znova splnené bezo zvyšku ako boli tie v minulých rokoch“ Zdôraznil pre angažujúce sa okruhy ľudí, aktívne sa zaoberajúcich a pristupujúcich k tejto aktivite prezident Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozef Škultéty. Človek, ktorý počas bombardovania Juhoslávie vozil s priateľmi na dlhšie pobyty na Slovensko svojim vlastným autobusom deti,  najviac ohrozené zverstvami vojny. Aj o tom často spomínali na uvedených stretnutiach v Srbsku v tom čase deti, dnes dospelí ľudia, ktorí to nazvali pomocou v období núdze najpotrebnejšej, keď ich životy ohrozovali palebné letecké mašiny bombardovaním nevinných detí a ľudí.