Najvyššie vyznamenanie Alexandra Dubčeka – Zlatá medaila a Pamätná plaketa JUDr. Alexandrovi Károlyimu

Foto: Peter Mrázik | Snímka približuje moment, počas ktorého odovzdáva Zlatú medailu Alexandra Dubčeka JUDr. Alexandrovi Károlyimu (vpravo) prezident Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozef Škultéty. Človek, ktorý bol v Spoločnosti Alexandra Dubčeka, od roku 1992 keď vznikla, až do jej zániku, viceprezidentom pre oblasť zahraničných vzťahov.

Uhrovec – (ár) Za účasti podpredsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jozefa Trstenského, primátorky mesta Bánovce nad Bebravou PhDr., PaedDr. Rudolfy Novotnej, starostu obce Podlužany Ing. Pavla Miksu, členov vedenia Spoločnosti slovenských velikánov PhDr. Jozefa Mazára, Pavla Škultétyho, Milana Ducha, ale i ďalších vzácnych hostí, odovzdal prezident Spoločnosti Slovenských velikánov (SSV) JUDr. Jozef Škultéty najvyššej vyznamenanie – Zlatú medailu Alexandra Dubčeka a Pamätnú plaketu SSV čestnému členovi Spoločnosti slovenských velikánov, rodákovi z obce  Podlužany pri Bánovciach nad Bebravou, v súčasnosti už 2. (druhé) volebné obdobie ombudsmanovi Českého olympijského výboru, JUDr. Alexandrovi Károlyimu. Vyznamenaním ocenila SSV doterajšiu prácu v šírení odkazu Alexandra Dubčeka pre súčasnú a nastupujúce generácie.

Pohľad na Zlatú medailu Alexandra Dubčeka a Pamätnú plaketu pre JUDr. Alexandra Károlyiho. Pri tejto príležitosti boli počas slávnostnej chvíle spomínaní i ďalší významní činitelia verejného a politického života z Európy napr. Heinz Fischer, rakúsky politik, právnik a vysokoškolský pedagóg, v rokoch 2004 až 2016 spolkovým prezident Rakúska. Rita Süssmuth, od roku 1988 do roku 1998 ako predseda nemeckého Spolkového snemu i ďalší. Naapríklad aj ombudsman Spoločnosti slovenských velikánov, prvý slovenský olympijský víťaz Ján Zachara (Helsinky 1952).Všetci traja spomenutí sú tiež nositeľmi týchto vysokých vyznamenaní a Pamätných plakiet SSV.

JUDr. Alexander Károlyi po ukončení Právnickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe začal pracovať na Federálnom    ministerstve práce a sociálnych vecí ako poradca ministra,  neskôr na Federálnom ministerstve zahraničného obchodu a zahraničných vecí, kde zastával funkcie od právneho zástupcu cez vedúceho oddelenia, riaditeľa odboru, až po generálneho riaditeľa sekcie zahraničného obchodu. Bol generálnym riaditeľom VÚB Consult a.s., námestníkom generálneho riaditeľa MOTOKOV a.s.

V súčasnosti je riaditeľom a majiteľom spoločnosti zaoberajúcej sa obchodnou, podnikateľskou, ekonomickou, finančnou, organizačnou a poradenskou činnosťou.

Pôsobil ako člen predstavenstva alebo člen dozornej rady v rôznych firmách v ČR, mimo iné bol predsedom Dozornej rady strojárskeho gigantu Zetor a.s. Verejnosť ho viac vníma v oblasti športu, zvlášť futbalu.

Od roku 1978 bol členom Disciplinárnej komisie Československého futbalového zväzu a od roku 1988 bol jej predsedom.

Po rozdelení republiky v rokoch 1993 – 2009 bol predsedom Disciplinárnej komisie Českomoravského futbalového zväzu. V rokoch 2005 – 2012 bol členom Výkonného výboru Českého olympijského výboru a predsedom jeho Legislatívnej komisie.

V novembri 2012 ho volebné plenárne zasadnutie Českého olympijského výboru zvolilo ombudsmanom Českého olympijského výboru a v apríli 2018 bol do funkcie ombudsmana ČOV znova zvolený na ďalšie šesťročné volebné obdobie.

Je i podpredsedom Rady expertov Antidopingového výboru ČR.

V uplynulom období bol tiež členom Legislatívnej rady vlády ČR, členom Národnej rady pre šport, členom Poradného zboru ministra a predsedu Legislatívnej rady vlády ČR i predsedom Legislatívnej rady ČMFS. Za celoživotnú prácu v oblasti futbalu bol v roku 2008 ocenený najvyšším futbalovým vyznamenaním – Veľkou cenou Václava Jíru.

Publikoval na Slovensku, ale hlavne v ČR. Viacero odborných publikácií bolo hlavne o disciplinárnom poriadku vo futbale, ale aj odborné články a vystúpenia v médiách doma i v zahraničí, vrátane odborných prednášok a seminárov. Je uznávaným odborníkom na disciplinárny poriadok v celom futbalovom svete a významným expertom na športovú legislatívu. Žije v Prahe.

Pohľad na účastníkov slávnostného odovzdávania vyznamenaní Alexandra Dubčeka Spoločnosťou slovenských velikánov tentoraz pred rodným domom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka dňa 29. septembra 2022 v Uhrovci.

Tesne pred odovzdaním najvyššieho vyznamenania SSV, zlatej medaily Alexandra Dubčeka prezidentom Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozefom Škultétym sa okrem iných prihovoril za SSV, ktorá je na základe Stanov nástupníckou organizáciou po Spoločnosti Alexandra Dubčeka, v prítomnosti vyššie spomenutých účastníkov v rodnom dome Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka jej podpredseda pre oblasť Ľudovíta Štúra, Jozef Mazár, ktorý okrem iného povedal:

„Keď Vám, pán doktor Károlyi, na návrh prezidenta SSV JUDr. Jozefa Škultétyho udelilo dnešné odovzdávajúce vysoké ocenenia vedenie Spoločnosti slovenských velikánov, sledovali sme tým ocenenie Vašich nezastupiteľných postojov, vedomostí i osobnej náklonnosti k odkazom Alexandra Dubčeka v praxi. Oni, tie odkazy, boli vlastne pokračovaním toho, čo svojou prácou sčasti zanechal po sebe jeho predchodca, tiež rodák z toho istého rodného domu ako tomu bolo neskôr v prípade Alexandra Dubčeka, Ľudovít Štúr. Tie odkazy šíriť ich svetom nám ešte počas štúdia žurnalistiky pripomínal po roku 1968 napríklad s naliehavým dôrazom aj náš vtedajší vysokoškolský profesor, pán Fraňo Ruttkay. Oceňujeme Vaše praktické prístupy v propagácii a pomoci stále modernizovať v súčasnom svete aj Vaše rodisko, naše Slovensko. Modernizácia Slovenska, na začiatku ktorej stál Ľudovít Štúr, je jedinečná, ale zatiaľ málo presvedčivo zachytená. Hoci sa súčasná doba veľmi odlišuje od pomerov z čias Štúrovho života, je s nimi previazaná. Štúrov humanistický a civilizačný odkaz je v mnohom aktuálny dodnes. Podobne ako odkazy Alexandra Dubčeka. Obaja figurujú v pamäti slovenského národa ako sociálni reformátori, dokonca obaja v rámci nie len strednej Európy. Preto si ceníme Vašu prácu, lebo v tom pokračujete na širokom teritóriu dnešného sveta. Aj takto sa dá významným velikánom, ku ktorým si aj Vás dovoľujeme  napríklad okrem vyznamenania tiež knižne zaradiť, aby tie dejinné udalosti nemohol nikto mainstreamom prekrúcať a prevracať. Za všetko čo ste pre praktické odkazy Vašich starších spolu rodákov z regiónu Uhrovca, hlavne však Alexandra Dubčeka urobili, veľmi pekne ďakujeme.“

Vy to sám isto veľmi dobre viete a zrejme aj preto to robíte, že v šírení týchto potrebných odkazov pre dnešnú dobu je potrebné vyvíjať stále presvedčivejšie pravdivé aktivity. Hlavne pre potreby a uvedomovanie si týchto odkazov mladou generáciou.

Vyznamenaný JUDR. Alexander Károlyi  s veľkou pokorou reagoval, ako to v jeho prípade býva vždy, s úžasným nadhľadom a ľudskou múdrosťou na všetky vystúpenia. Či už boli vypovedané ústami spomínaných vzácnych hostí na tomto podujatí, pánom starostom obce Podlužany Ing. Pavlom Miksom, alebo napríklad počas blahoželania JUDr. Károlyimu Dr. R. Novotnou či Ing. Jozefom Trnovským a ďalšími.

Za všetkých, asi v tichu fotografovania zanikli slová v Trenčianskom samosprávnom kraji skúseného fotografa a prostredníctvom fotodokumentácie aj pamätníka Petra Mrázika, ktorý vo voľnej, bežnej debate v našej prítomnosti poznamenal: „Také hodnotné a srdcom napĺňané odkazy Ľudovíta Štúra, Alexandra Dubčeka a ich nasledovníkov, trebárs i samotného prezidenta SSV JUDr. Jozefa Škultétyho, ale i ďalších, by mali byť častejšie šírené hlavne verejno- právnymi médiami v našej vlasti. Bežní, radoví občania si to zaslúžia viac ako inokedy, práve dnes. Čas takej osvety je tu a vyžaduje si práve to, čo tu dnes odznievalo.“