Vyznamenania od Spoločnosti slovenských velikánov pre primátora V. Tatier

Foto: archív SSV | Tak je v archíve Spoločnosti slovenských velikánov (SSV) priblížená udalosť, keď prezident Spoločnosti slovenských velikánov Jozef Škultéty (vľavo) odovzdáva Zlatú medailu Alexandra Dubčeka Ing. Jánovi Mokošovi.

Návštevníci Vysokých Tatier, ktorí sa zúčastnili v tohtoročný 1. septembrový deň bohatého programu v rámci záveru tohoročnej letnej turistickej sezóny vo Vysokých Tatrách, boli svedkami okrem mnohých mestom Vysoké Tatry ponúkaných kultúrno – spoločenských aktivít aj slávnostného aktu odovzdania vysokých vyznamenaní Spoločnosti slovenských velikánov primátorovi mesta Vysoké Tatry, Ing. Jánovi Mokošovi.

Slávnostný akt, samotné odovzdanie Zlatej medaily Alexandra Dubčeka, ale i Pamätnej plakety Spoločnosti slovenských velikánov, ktorá obsahuje znázornené osobnosti Slovenských velikánov Ľudovíta Štúra, Milana Rastislava Štefánika a Alexandra Dubčeka, ozdobil svojim vkladom re túto vzácnu poctu primátora mesta Vysoké Tatry tiež vo svete známy známy český klarinetista, saxofonista, hudobný skladateľ a dirigent Felix Slováček.

Foto: archív SSV | Tento záber je dokumentárnym svedectvom slávnostnej chvíle, ktorá ostane na večnosť v kronike SSV, ako jedna z ďalších aktivít malej skupiny ľudí s veľkými skutkami pre dobro a pokoj v našej slovenskej a slovanskej pospolitosti. Na snímke zľava do prava JUDr. Jozef Škultéty, Ing. Ján Mokoš, Milan Ducho, Pavel Škultéty a Felix Slováček.

Svojim hudobným pozdravom za živa, na otvorenej scéne prizdobil a zvýraznil cenné odkazy svetu, o ktorých pri odovzdávaní vyznamenaní In. Jánovi Mokošovi hovoril prezident Spoločnosti slovenských velikánov JUDr. Jozef Škultéty. Ten okrem iného zdôraznil, že vyznamenania, ktoré Spoločnosť slovenských velikánov udeľuje sú odrazom úcty a vďaky jednotlivcom, ktorí sa ich prevzatím verejne zaradzujú  medzi tých, čo svojou dlhodobou prácou presadzovali a presadzujú v našej spoločnosti šírenie dobra konkrétnymi skutkami. Práve také činy svojou odbornosťou, svojim charakterom a ľudskosťou  ponúkal a ponúka obsahom svojich reálnych skutkov prospešných pre zdravie a dobro národu a ľudstvu vôbec dnešný vyznamenaný, Ing. Ján Mokoš. Takého ho poznáme aj my, v našom vedení Spoločnosti slovenských velikánov, preto sme využili túto slávnostnú chvíľu záveru tohoročnej letnej sezóny pre tisícky návštevníkov Vysokých Tatier na prezentáciu verejnej vďaky osobnosti, ktorá sa dostáva  popri iných významných tak z domáceho okruhu vyznamenaných aj medzi tých zo zahraničia. Mnohí z nich boli napríklad aj účastníkmi tohtoročných osláv 78. výročia SNP na Jankovom vŕšku, ktoré obsahovali vzácne hodnoty, ako dne tu tieto v tejto atmosfére.

Slávnostného aktu odovzdania vyznamenaní sa za vedenie Spoločnosti slovenských velikánov zúčastnili tiež členovia úzkeho vedenia, podpredseda spoločnosti pre oblasť činností v rámci odkazov Alexandra Dubčeka, Pavel Škultéty a člen úzkeho vedenia Milan Ducho.