Stretnutie s rektorom Univerzity Alexandra Dubčeka

Foto: Pixabay | Rôznorodo kľukaté, náročné, ale aj krásne a pokojné či motivačné vedia byť cesty našich životov. Spoločnosť slovenských velikánov (SSV) si všíma najmä tie, ktoré obsahujú a skrývajú v sebe odraz lásky a dobra ľudskej existencie v dnešnom svete pretavovanej aj do pomoci tým, ktorí pomoc v dnešnom svete širokých lakťov veľmi potrebujú.

Prezident Spoločnosti slovenských velikánov (SSV) JUDr. Jozef Škultéty sa v prítomnosti viceprezidenta pre prácu v oblasti napĺňania odkazov Ľudovíta Štúra spomenutou SSV PhDr. Jozefom Mazárom, ktorá vstúpi 27. novembra toho roku do osláv storočnice narodenia Alexandra Dubčeka, stretol na sklonku minulého týždňa v Trenčíne s docentom Ing. Jozefom Habánikom, PhD., rektorom Univerzity Alexandra Dubčeka.

Vzájomne sa informovali o význame osobnosti Alexandra  Dubčeka, ktorý postupne vyrástol na štátnika vyjadrujúceho túžby a nádeje väčšiny občanov Československa Začlenil sa tak do humanistických tradícií európskej politiky a svojou láskou, optimizmom a nadhľadom vnášal veľa nádeje pre praktickú realizáciu demokraticky konajúcich vzácnych osobností tohto sveta.

„ Naša Spoločnosť slovenských velikánov sa snaží aj v tejto ťažkej dobe COVIDu udomácňovať jeho myšlienku na  pomoc  a lásku k druhému keď len dobrým slovom a povzbudením do života. Niečo, v čom by napríklad občan, alebo v tomto prípade povedzme aj náš čitateľ videl, hľadal pozitívum “ odznelo na spomenutom stretnutí z úst JUDr. Jozefa Škultétyho. Pri tejto príležitosti sa patrí vrátiť k viacerým vystúpeniam a rozhovorom  Alexandra Dubčeka napríklad aj po roku 1989.

Trebárs v rozhovore pre Slobodné slovo okrem iného Alexandre Dubček povedal: „ Ekonomická reforma je bolestný chirurgický zákrok, ktorý je pre ozdravenie našej spoločnosti nevyhnutný…Osobne propagujem a pracujem za systém, v ktorom pôsobí trhová ekonomika a pluralitná demokracia, ako najdokonalejšie páky samoriadenia spoločnosti. Aj keď to neznamená, aby bol aj tento systém úplne bez chýb. V krajine, v ktorej je demokracia na vysokom stupni, sa aj ekonomika chápe ako sociálna trhová ekonomika. Osobne som človek sociálne mysliaci a konajúci, môžem dokonca povedať, že je to červená niť môjho života. Svojou účasťou na jej vytváraní napĺňam vlastne svoje životné krédo.“

Dňa 27. apríla 1990 pre noviny Slobodný piatok:, keď mu dala T. Michalová otázku: „ Možno povedať, že kapitalizmus sa osvedčil a socializmus nemá perspektívu? okrem iného povedal:

„ Podľa môjho názoru nie je to tak…Pri budovaní modernejšej spoločnosti, o ktorú nám ide, usilujeme sa o humánnu kultúrno, vedecky a sociálne prosperujúcu spoločnosť , v ktorej bude mierová koexistencia národov, ľudí rôznych rás a vyznania založená na spolupráci, porozumení a mravnosti.“

Mravnosť. Dnes práve mravnosti nemáme na rozdávanie. Cena človeka spočíva nie tak vo fyzickej a rozumovej sile a zručnosti, ako v mravnom správaní sa, v spravodlivosti a šlachetnosti; a … keby kto aj celý svet na ruby obrátiť vedel, nemôže byť mužom veľkým, rovnako dámou múdrou a vydarenou, ak zostáva nulou čo do mravnosti. Demokracia, nie je len o slobode slova, ale aj o zodpovednosti za statočnú a kvalitnú vlastnú prácu odovzdávanú na pomoc iným vo vysokej odbornej kvalite na všetkých stupňoch našej každodennej činnosti.

Docent Ing. Jozef Habánik, PhD okrem iného hovoril napríklad aj o potrebe súčasnej vedy pre prax. V súvislosti s výsledkami vedy a výskumu, kde je vo svete veľmi uznávanou osobnosťou profesor Dušan Galusek, DrSc., hovoril najmä o využití rôznych typoch skiel, ktoré nie sú recyklovateľné bežným spôsobom. Ide napríklad o sklá z TV obrazoviek, ktoré obsahujú ťažké kovy, prípadne sklá pre medicínske aplikácie. Zásluhou vedy a výskumu sa dopracovali k tomu, že dnes ich pričinením a zásluhou výsledkov práce vedy a výskumu tejto univerzity možno v praxi zhodnotiť doteraz nepoužiteľný odpad a znižovať záťaž na životné prostredie. Za výnimočné je možné považovať aj to, že sofistikovanou povrchovou úpravou bežných skiel (napríklad bežného tabuľového skla, ktoré sa používa v oknách) mu zásluhou výskumu vedeckých pracovníkov Univerzity Alexandra Dubčeka vedia dať v praxi s pomerne nízkymi nákladmi vlastnosti, ktoré bežné sklo nemá, a rozšíriť tak oblasť jeho použiteľnosti aj do iných oblastí, ako je napríklad výroba solárnej energie. A zabudnúť pri takom publicistickom stvárňovaní ich výsledkov  nemôžeme, samozrejme, ani na biosklá, ktoré je možné použiť ako náhrady tkanív v ľudskom tele.

Na stretnutí hovorili o možnej spolupráci vo viacerých oblastiach nášho života.

Dovolil  som si vybrať len stručný náčrt z toho, akým smerom sa uberá Spoločnosť slovenských velikánov v dnešnom zložitom svete rôznorodých ľudských postojov a aktivít. Načrtol som tiež, že múdre inštitúcie, kvalitné školstvo nevynímajúc, patria medzi tie, ktoré by neradi obchádzať. Aké formy spolupráce sa v ich činnosti objavia, by mali ukázať už najbližšie mesiace.